(گالری 4) بلبرینگ و رولبرینگ سنگ شکن ، رولبرینگ سوزنی ، بلبرینگ قایق موتوری

 

بلبرينگ سنگ شكن

بلبرينگ سنگ شكن

رولبرينگ ساچمه استوانه اي

رولبرينگ ساچمه استوانه اي

رولبرينگ سنگ شكن

رولبرينگ سنگ شكن

رولبرينگ ساچمه بشكه اي

رولبرينگ ساچمه بشكه اي

رولبرينگ ساچمه بشكه اي

رولبرينگ ساچمه بشكه اي

رولبرينگ ساچمه سوزني

رولبرينگ ساچمه سوزني

رولبرينگ ساچمه مخروطي

رولبرينگ ساچمه مخروطي

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني

بال بوشينگ

بال بوشينگ

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني

رولبرينگ سوزني كف گرد

رولبرينگ سوزني كف گرد

رولبرينگ سوزني كفگرد

رولبرينگ سوزني كفگرد

رولبرينگ سوزني النگوي

رولبرينگ سوزني النگوي